Edukativně stimulační skupinky

budova školkyEdukativně stimulační skupiny (dále jen ESS) jsou programem, který si klade za cíl komplexní a systematický rozvoj předškolních dětí. Hravou formou podněcuje schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládání trivia (tj. pro budoucí čtení, psaní, počítaní). Snaží se v dětech probouzet zvídavost, pomáhá jim postupně si zvykat na cílenou práci, soustředit se na činnosti úkolového typu, pracovat a komunikovat v kolektivu, dodržovat pravidla atd.

Program velmi úzce souvisí s problematikou školní zralosti, připravenosti, respektuje přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku, má význam depistážní a preventivní.

Poskytuje ucelený systém předškolního vzdělávání, který poukazuje na dílčí oblasti vývoje, jejich vzájemnou propojenost a podmíněnost, také na posloupnost vývoje. Postupuje po krocích od jednoduššího ke složitějšímu, od snadnějšího k obtížnějšímu, od dílčího ke komplexnějšímu.

K tomu, aby se dítě naučilo správně a bez problémů číst, psát a počítat, je zapotřebí souhry mnoha schopností a funkcí rozdělených do několika oblastí vzájemně souvisejících:

 • Jemná motorika, grafomotorika
 • Zrakové vnímání – zraková diferenciace, analýza, syntéza, paměť
 • Prostorové orientace, orientace v čase
 • Základní matematické představy
 • Řeč, myšlení
 • Sluchové vnímání – sluchová diferenciace, analýza, syntéza, paměť

Kromě poznávacích (kognitivních) kompetencí v programu rozvíjíme i další neméně důležité předpoklady pro školní práci. Nenásilným způsobem pomáháme dítěti osvojovat si pracovní návyky, ke kterým patří záměrná koncentrace pozornosti, smysl pro povinnost uvědomování si toho, že je úkol třeba dokončit. Zároveň si dítě procvičuje i svoje sociální a komunikační dovednosti. Učí se respektovat autoritu, pracovat pod jejím vedením, komunikovat s ní, ale také s ostatními dětmi, dodržovat určitá pravidla činností a sociálního chování.

Edukativně stimulační skupinky (dále jen ESS) v naší MŠ

Program skupin je rozvržen do 10 lekcí. Každá lekce má svou pravidelnou strukturu, jednotlivé činnosti se střídají a navazují na sebe. Lekce má přibližně hodinové trvání (60 minut), obvyklá frekvence lekcí je jednou týdně.

Ve skupině je 6 – 8 dětí. S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů, zpravidla ten, který s ním doma více pracuje. Rodič je pokaždé seznámen s cílem a významem prováděné činnosti. Edukativně stimulační skupinky vedou obě paní učitelky z Kouzelné třídy.

Přítomnost rodiče je velmi důležitá z následujících důvodů:

 • Rodič získává systém podnětů pro práci s dítětem, praktické ukázky toho, co a jak s dítětem dělat, v jaké posloupnosti, jak rozvíjet potřebné schopnosti. Náplň lekcí je radou, inspirací, motivací. Samotných deset hodin práce ve skupině by bylo pro rozvoj schopností dítěte nedostatečné, proto je program postaven tak, aby rodič získal podněty, činnosti byly vysvětleny a navozeny. V závěru každé lekce rodiče dostávají další náměty (pracovní listy, doporučené hry a cvičení pro domácí práci). Je velmi důležité, aby dítě dílčí oblasti procvičovalo, navozené dovednosti upevňovalo, a mohlo tak v příští lekci navázat vyšším stupněm obtížnosti.
 • Rodič vidí své dítě při spolupráci s jinou dospělou osobou a ostatními dětmi při záměrných činnostech, které postupně nabývají na obtížnosti. Vidí, jak se dítě učí, reaguje, jak se zapojuje. Tím, že je rodič seznámen s cílem a záměrem aktivit, s metodickým návodem, může v činnostech pokračovat a podporovat další postupný cílený vývoj dítěte.
 • Vytváří si reálnější náhled na schopnosti dítěte; co již zvládá, čemu je zapotřebí se více věnovat. Lépe porozumí možnostem a potřebám dítěte. Může se i větší měrou podílet na rozhodování o dalších postupech.
 • Významná je i příležitost naučit se s dítětem lépe komunikovat, spolupracovat. Rodič se učí sledovat dítě, podporovat je při práci, oceňovat dílčí zdařilé kroky, volit vhodnou motivaci.
 • Dětem bojácným, úzkostným, s adaptačními problémy přítomnost rodiče usnadňuje zvykat si na nové lidi, nové situace, zajišťuje jim pocit bezpečí.
 • Rodič má ve skupině možnost konzultace s učitelkou, může se obrátit o radu nebo o pomoc v situacích, kdy si není jistý. Tak lze předcházet chybným návykům, neupevňovat je. Vytváří se užší vztah důvěry a spolupráce.

Pro pedagoga je tento typ práce velmi diagnosticky hodnotný, obohacující. Sleduje dítě v situaci, která je bližší realitě, každodennímu životu po zahájení školní docházky. Zároveň poznává i rodiče, jejich výchovné postoje, způsoby interakce a komunikace s dítětem, motivovanost k práci s dítětem.

V každé lekci pracujeme s materiály autorek programu – paní Bednářové a Šmardové.