Zápis do MŠ

Ředitelka Mateřské školy Lovčičky – příspěvkové organizace po dohodě se zřizovatelem, Obcí Lovčičky, a v souladu s §34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání stanovila následující podmínky pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

Příjem žádostí bude probíhat v období od 2. května do 26. května 2021.

Žádost může zákonný zástupce doručit následujícími způsoby:
– do datové schránky školy, ID datové schránky MŠ: 8m3kucj
– e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu: mslovcicky@seznam.cz
– poštou (rozhodující je datum podání na poštu) na adresu: Mateřská škola Lovčičky – příspěvková organizace, Lovčičky 65, 683 54 Otnice
– osobním podáním ve škole v pracovních dnech od 2. května do 26. května 2021 od 10 do 12 hodin a od 15 do 15.30 hodin s dodržením aktuálních mimořádných protiepidemických opatření

K žádosti je třeba doložit:
– vyplněný tiskopis žádosti
– kopii rodného listu (stačí odeslat jeho prostou kopii např. e-mailem)
– vyplněný Evidenční list dítěte včetně potvrzení o řádném očkování dítěte ošetřujícím lékařem (doporučuji se nejprve telefonicky dohodnout s lékařem) – je součástí formuláře žádosti

Všechny výše uvedené tiskopisy najdete ZDE:
– žádost
– evidenční list dítěte

Pokud nemáte možnost tisku formulářů, informujte nás na e-mailu mslovcicky@seznam.cz, my Vám vše potřebné vytiskneme a dohodneme se na předání.

Formou SMS obdrží zákonný zástupce registrační číslo dítěte, pod kterým bude zveřejněno jeho přijetí.

Děti budou přijímány s přihlédnutím ke „Kritériím pro přijetí k předškolnímu vzdělávání“. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zveřejněno nepozději do 30 dnů od podání žádosti.

Seznam přijatých a nepřijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude vyvěšen na dveřích MŠ po dobu 15 dnů. Rozhodnutí bude předáno zákonnému zástupci.

Z epidemiologického hlediska momentálně není možné organizovat zápis s účastí dítěte. Pokud se situace zlepší, uspořádáme společné setkání pro děti a jejich rodiny na zahradě MŠ.

Informace pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 budou zveřejněny:
– v Mateřské škole Lovčičky
– ve vývěsní skříňce Obecního úřadu Lovčičky
– na webových stránkách MŠ Lovčičky
– vyhlášeny místním rozhlasem

V Lovčičkách dne 12.3.2021

Silvie Makovská Menoušková
ředitelka MŠ Lovčičky

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání