Zápis do MŠ

Ředitelka Mateřské školy Lovčičky – příspěvkové organizace po dohodě se zřizovatelem, Obcí Lovčičky, a v souladu s §34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání stanovila následující podmínky pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

Příjem žádostí bude probíhat 2. května 2022 od 10–11.30 hod. a od 13.30–16.00 hod. v ředitelně, poté může rodič s dítětem navštívit děti ve třídě nebo na zahradě (dle režimu MŠ).

K žádosti je třeba doložit:

– vyplněný tiskopis žádosti – ke stažení ZDE
– rodný list dítěte ke kontrole údajů
– vyplněný tiskopis „Evidenční list dítěte“ včetně potvrzení ošetřujícího lékaře – je součástí formuláře žádosti – ke stažení ZDE
Výše uvedené tiskopisy jsou také k vyzvednutí v MŠ.

Děti budou přijímány s přihlédnutím k těmto kritériím:

  1. Do mateřské školy se přijímají děti, které podají žádost prostřednictvím svého zákonného zástupce v termínu zápisu
    do MŠ a mají trvalý pobyt v obci Lovčičky.
  2. Při přijímání dětí do předškolního zařízení mají přednost děti přijímané k pravidelné celodenní docházce v tomto pořadí:
  • děti, které nejpozději k 31.8.2022 dosáhnou pěti let věku a budou plnit povinnou předškolní docházku
  • děti, které dosáhnou k 31.8.2022 4 roky věku
  • děti, které dosáhnou k 31.8.2022 3 roky věku– při rozhodování o přijetí budou děti seřazeny podle věku, od nejstarších dle data narození

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka MŠ brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí.

Seznam přijatých a nepřijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude vyvěšen nejpozději do 30 dnů od podání žádosti ve vývěsní skříňce MŠ po dobu 15 dnů. Rozhodnutí bude předáno zákonnému zástupci 3.6.2022 od 7 do 15.30 hod.


Informace pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 budou zveřejněny:

– ve vývěsní skříňce Mateřské školy Lovčičky
– ve vývěsní skříňce Obecního úřadu Lovčičky
– na webových stránkách MŠ Lovčičky
– vyhlášeny místním rozhlasem

V Lovčičkách dne 14.3.2022

Silvie Makovská Menoušková, ředitelka MŠ