Covid-19

Od 16. – 18. února 2022 je MŠ uzavřena z důvodu nákazy Covid-19.
Od 8. – 12. listopadu 2021 je MŠ uzavřena z důvodu nákazy Covid-19.
Provoz MŠ Lovčičky od 1.9.2021 bude probíhat stejně jako v minulém školním roce – pokyny ke stažení ZDE.

Manuál k provozu škol ve školním roce 2021/2022 z MŠMT ZDE.

Doporučení MZČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 ZDE

Provoz MŠ od 10.5.2021

Dle informací MŠMT a MZČR bude provoz MŠ obnoven pro všechny přijaté děti. Tyto se nebudou podrobovat antigennímu testování a nebudou nosit roušky. 

Provoz MŠ od 12.4.2021

Informace najdete ZDE.

29.3.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
– vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení 
– do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu

20.3.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

  • vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021
  • do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

27.2.2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření

ZAKAZUJE od 27.2.2021 OSOBNÍ PŘÍTOMNOST DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021.

OŠETŘOVNÉ: informace o ošetřovném např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

I NADÁLE JE POVOLENA PŘÍTOMNOST:

dětí v mateřských školách při zdravotnickém zařízení

Zdroj: www.msmt.cz

Podrobnější informace Vám budou zaslány e-mailem, sledujte také naši stránku na Facebooku, kam budeme opět vkládat nabídku činností pro děti.

Pevné zdraví Vám přeje kolektiv MŠ Lovčičky

9.9.2020

Milí rodiče,

na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9.9.2020 je povinnost od 10.9.2020 do odvolání v budově mateřské školy nosit ochranu dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
Povinnost se nevztahuje na děti a pracovníky v mateřské škole.

Pokyn ředitelky mateřské školy k provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

 

Tento pokyn stanovuje provozní podmínky školy v od 1. 9. 2020 vzhledem ke COVID – 19.

Tento pokyn je zpracován na základě metodického pokynu MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID – 19“.

 

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ

Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.

Skupinová izolace, event. sociální distance.

Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor.

Opakovaná edukace.

 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU

Na chodbě za vchodovými dveřmi školy, v každé třídě, v umývárnách jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. Kontrolu naplnění dávkovačů provádí školnice.

V co nejkratším čase po příchodu do budovy každý provede dezinfekci rukou a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Pedagogické pracovnice dětem vštěpují základní hygienická pravidla a nutnost umývání rukou, příp. jejich dezinfekce, průběžně kontrolují dodržování těchto pokynů a v průběhu celého dne věnují zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu dětí.

Časté a intenzivní větrání tříd a ostatních využívaných prostor školy okny. (všichni zaměstnanci)

Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá dvakrát denně (7.00 hod. a 10.00 hod. – školnice)

Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem dětí do školy (školnice) a po odchodu dětí ze školy (10.00 hod. – školnice; 16.30 hod. – ped.prac.)

Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně, na toaletách průběžně. (školnice)

Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro běžným úklidovým prostředkem s použitím dezinfekčního přípravku Anti-COVID, koberce se vysávají, toaletní mísy a pisoáry se dezinfikují. (školnice)

Dezinfekce přípravkem Anti-COVID povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, madla na schodišti, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce) po odchodu posledního zákonného zástupce (cca 8.30 hod. – školnice), po odchodu dětí ven (cca 10.00 hod. – školnice), po obědě (cca 12.30 hod. – asistentka) a po ukončení provozní doby (16.30 hod. – pedagogická pracovnice).

Dezinfekce dětských a pedagogických stolů se provádí před každým jídlem a po něm prostředkem Anti-COVID. (v Pohádkové třídě asistentka, v Kouzelné třídě školnice)

Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.

Škola zajistí praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C (ručníky jednou týdně, povlečení jednou za 3 týdny). Transportní obaly musí být vhodné k praní nebo omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na jedno použití. Použité prádlo (lůžkoviny, ručníky apod.) škola skladuje v obalech ve vyčleněném prostoru.

Mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 °C).

Aktuální informace související s COVID – 19 jsou zveřejněny na tabuli před šatnou a na webových stránkách MŠ.

 

POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Po vstupu do budovy školy si dezinfikovat ruce a dohlédnout na dezinfekci rukou dítěte.

Vybavit dítě dvěma ochrannými rouškami na ústa pro případ podezření na výskyt nákazy COVID-19. Roušky předat zaměstnanci školy v igelitovém pytlíku v den nástupu dítěte do MŠ.

Informovat zaměstnance MŠ o případné změně svých kontaktních údajů.

Informovat pedagogického zaměstnance o důvodu případné absence dítěte.

Zajistit vyzvednutí dítěte ze školy v případě, že dítě bude vykazovat příznaky infekčního onemocnění.

V případě příznaků COVID – 19 kontaktovat telefonicky praktického lékaře.

 

OMEZENÍ VSTUPU OSOB DO ŠKOLY

Do školy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění.

V případě patrných příznaků COVID – 19 při příchodu dítěte nebude umožněn vstup dítěte do školy.

 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

Při zjištění možných příznaků COVID-19 (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), je nutné volit tento postup:
– pokud je přítomen zákonný zástupce, dítě není vpuštěno do třídy (RANNÍ FILTR!)
– v průběhu vzdělávání je ihned informován zákonný zástupce dítěte a je vyžadováno, aby si dítě bezodkladně vyzvedl, po dobu čekání na zákonného zástupce má dítě i dospělý doprovod nasazenu roušku a pobývají v místnosti odděleně od ostatních dětí a personálu (dopoledne v tělocvičně, po obědě v Pohádkové třídě); škola informuje zákonného zástupce dítěte o nutnosti kontaktovat ošetřujícího lékaře. Je vždy informována ředitelka školy.

Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem. Vždy informuje ředitelku školy.

Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (zpráva od ošetřujícího lékaře).

 

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY

Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě, že se ředitelka školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.

Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání děti, jejich zákonné zástupce a svého zřizovatele.

Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy, neboť jim byla v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost. Děti plnící povinnou předškolní docházku mají povinnost se distančně vzdělávat.

 

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po domluvě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (je-li to organizačně a provozně možné) vykonával práci z jiného místa po dobu, kdy bude v karanténě (např. distanční výuka, příprava podkladů k výuce apod.); v tomto případě zaměstnanci přísluší plat (nebo mzda).

Pokud je zaměstnanec školy v rizikové skupině, může podle svého uvážení pro svoji ochranu používat roušku či jinou ochranu nosu a úst s vyšším stupněm ochrany nebo respirátor a zachovávat sociální distanci.

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Školní stravování se může poskytovat za níže uvedených doporučení, pokud nestanoví KHS nebo MZd jinak:
– Hygiena a úklid podle pravidel stanovených v předchozím textu.
– Důraz na nutnost mytí rukou před odebráním stravy.
– Neumožnit samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobsluhy při nalévání polévky atd.

 

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.

Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, stanoví ředitelka školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.


Pokyny ředitelky ve formátu pdf – stáhnout

Manuál ministerstva školství pdf – stáhnout