Se Sokolem do života

aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Naše mateřská škola se zapojila i do tohoto celoročního projektu, který napomáhá nejen pedagogickým pracovnicím systematicky rozvíjet pohybové dovednosti u dětí, ale také je motivací pro děti posouvat se v těchto dovednostech dopředu.

Díky projektu obohacujeme naši vzdělávací činnost, nabízíme dětem další podněty, které jsou spojeny se zdravým pohybem. Naším záměrem je „pohyb jako každodenní potřeba dětí“ a zdravé řešení volnočasových aktivit. Rádi bychom podpořili první větší zájem o aktivní sportování, ale také vedení k týmové spolupráci, radosti ze splnění úkolů jak u jednotlivce, tak ve skupině. Nepodporujeme vzájemné soutěžení, protože nechceme vyvolávat stresující situace pro méně zdatné děti. Chceme podporovat respektování a rozvoj individuálních předpokladů, které jsou následně přínosem pro celou skupinu. Rádi bychom, aby plnění jednotlivých úkolů přineslo dětem radost a potěšení z pohybu, pomohlo jim naučit se překovávat překážky, rozvíjelo jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností a tím jim umožnilo vstup do velkého světa při překonání hranice šesti let.

Projekt je složen z několika tematicky zaměřených skupin. Pořadí
plnění úkolů záleží na obsahovém zaměření, které se vztahuje i k některým měsícům. Celoroční činnost dané skupiny má svoje specifika a záleží na plánu práce, který má učitelka vypracovaný. Motivací pro děti jsou zvířátka, která je budou provázet v rámci jednotlivých činností. Zvířátka jedou do světa, pomocí vláčku otevírají dětem pomyslná vrátka a seznamují se s jednotlivými pohybovými a rozumovými činnostmi. V rámci těchto činností se děti snaží zvládnout jednotlivé úkoly ve skupině ostatních kamarádů.

Na cestě do světa zvířátka provází sokolík Pepík, který zvolil cestu po jednotlivých světadílech. Pohybové činnosti reprezentují zvířátka s přiřazeným symbolem. Po zvládnutí úkolu k dané činnosti si dítě vylepí samolepku do svého deníku.

Obsahem projektu je široká škála činností, do kterých jsou děti zapojovány. Skládají se jak z procvičování a zdokonalování přirozených pohybových schopností (chůze, běh, skoky, házení, chytání), tak ze základů cvičení na nářadí či s náčiním. Rozšířením nad rámec pohybových aktivit jsou činnosti rozumové, kterými cvičební jednotku doplňujeme.

Projekt je rozdělen na tři kategorie:
Kategorie 1: 3-4 roky
Kategorie 2: 4-5 let
Kategorie 3: 5-6 let

Cílem je zapojení co nejvíce dětí do pohybových aktivit a nabídnout dětem příležitost brát pohyb jako samozřejmou součást života. Významnou motivací k pohybovým aktivitám je bezesporu podpora ze strany rodičů – pokud chybí, má dítě menší možnost na začlenění pohybových aktivit do budoucího životního stylu.

Pojďte tedy s námi a sokolíkem Pepíkem vtáhnout děti do světa plného pohybu a her. Umožněte jim pomocí motivace zvládnout nejenom zdravý pohyb, ale i poznávání okolní světa.

Dopřejme jim zažít radost při společně strávených chvílích!