Rubriky
Aktuality

Provoz MŠ od 12. dubna 2021

Milí rodiče,

z velmi obsáhlých dokumentů z MŠMT jsem se pokusila uvést ty nejdůležitější informace týkající se provozu mateřské školy od 12.4.2021.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 v mateřských školách
▪ dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,
▪ dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona

Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole, jejichž zákonní zástupci jsou:
– zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
– pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
– pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
– zaměstnanci bezpečnostních sborů,
– příslušníci ozbrojených sil,
– zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
– zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
– zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
– zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
– zaměstnanci Finanční správy České republiky.
Zákonný zástupce je povinen doložit potvrzení o zaměstnání od svého zaměstnavatele ředitelce mateřské školy nejpozději v den nástupu dítěte do školy.

PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:

  1. Nemá příznaky onemocnění COVID -19
  2. Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedlo samo nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření
  3. Povinnost nosit ochranný prostředek  k zakrytí úst a nosu u dětí navštěvujících mateřskou školu je pouze ve dnech testování, tj. pondělí a čtvrtek a to v době od příchodu do mateřské školy až do odečtu negativního testu. Dále pak děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

TESTOVÁNÍ:

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek ) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně – v pondělí.
K testování budou použity neinvazivní Ag testy nebo neinvazivní PCR testy. Naše škola dostane antigenní testy Singclean.

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

V případě testování dětí v předškolním vzdělávání je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy, musí mít však respirátor.

Vše o testování najdete ZDE: https://testovani.edu.cz/pro-rodice 
Instruktážní video ZDE: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole 

TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE LOVČIČKY

• Testování probíhá v tělocvičně s pravidelným větráním.
• Pokud venkovní teploty dosáhnou rozmezí 15 – 30 °C, bude testování probíhat na zahradě.
• Vždy je nutné dodržet rozestup mezi  přítomnými alespoň 1,5 metru, např. redukcí počtu testovaných v testované skupině. Každá asistující osoba má po celou dobu přítomnosti ve škole nasazený respirátor FFP2 a dodržuje všechna hygienická opatření.
Dítě se v šatně převlékne, umyje si ruce a se zákonným zástupcem se na pokyn zaměstnance školy přesune do testovací místnosti.
Testování provede zákonný zástupce dle instrukcí a za dohledu zaměstnance školy a vyčká na výsledek testu.

NEGATIVNÍ výsledek = zákonný zástupce odvede dítě do 2. patra a předá ho pedagogickému zaměstnanci.

POZITIVNÍ výsledek = dítě musí absolvovat PCR test, jehož výsledek zákonný zástupce sdělí ředitelce školy při obnovení docházky dítěte do MŠ. V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vzdělávání v některý z předchozích 2 dnů. Škola vydá zákonnému zástupci pozitivně testovaného dítěte potvrzení o tom, že bylo pozitivně testováno. Zákonný zástupce, zaměstnanec školy je povinen informovat o pozitivním testu praktického lékaře pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
Dítě s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává lékař pro děti a dorost.
Dítěti, které bylo v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v jedné třídě nebo skupině s dítětem, které má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu.
V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží zákonný zástupce neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.
V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce dítěte je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické
stanici seznam dětí, které byly s pozitivně testovaným dítětem ve škole v kontaktu ve stanovených dnech. Krajská hygienická stanice nařídí dětem ze seznamu karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.
O výsledcích antigenních testů je škola povinna vést písemnou evidenci.

A teď něco veselejšího: Všechny děti, které absolvují antigenní test ve škole, dostanou malou odměnu. 🙂

Věřte, že se celý tým naší školy bude velmi snažit o pohodový průběh výše uvedeného. Děkuji Vám, že respektujete požadavky školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení.

V případě jakýchkoli dotazů, mě neváhejte kontaktovat.

Silvie Makovská Menoušková, ředitelka školy

Přílohy:

Informace k provozu škol od 12.4.2021 z MŠMT

Manuál Testování ve školách

Manuál k provozu škol